08
بهمن

ارتباط سیستم UTM و WGS84

ارتباط سیستم UTM و WGS84 ارتباط سیستم UTM و WGS84 – در دنیای پیچیده و همیشه در حال تغییر نقشه‌برداری و موقعیت‌یابی، دو سیستم مختصات به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند: سیستم UTM (Universal Transverse Mercator) و WGS84 (World Geodetic System 1984). این دو سیستم، که هرکدام ویژگی‌ها...

اطلاعات بیشتر