01
خرداد

مساحی زمین چیست؟

مساحی یعنی اندازه گرفتن تصویر افقی یک قطعه زمین و شامل موارد زیر می باشد شناسایی ملک رسم کروکی اندازه گیری طول ها و زوایا و نوشتن اندازه های کروکی ترسیم بدست آوردن مساحت از روی شکل برداشت به منظور مساحی برحسب وسعت زمین به دو طریق زیر صورت...

اطلاعات بیشتر