09
تیر

بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران

توضیحی مختصر از مقیاس و آنکه مقیاس استاندارد چیست؟ بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران چه مقیاسی است؟

اطلاعات بیشتر