01
خرداد

مساحی زمین چیست؟

مساحی یعنی اندازه گرفتن تصویر افقی یک قطعه زمین و شامل موارد زیر می باشد

  • شناسایی ملک
  • رسم کروکی
  • اندازه گیری طول ها و زوایا و نوشتن اندازه های کروکی
  • ترسیم
  • بدست آوردن مساحت از روی شکل

برداشت به منظور مساحی برحسب وسعت زمین به دو طریق زیر صورت می گیرد

1-در صورتی که وسعت زمین کم و محدوده ی زمین مستقیم باشد ،می توان با روش مثلث بندی مساحت زمین را محاسبه کرد

به این صورت که کل زمین را مثلث بندی کرده و طولهای مثلث را سطح افق با متر قرائت می کنیم. سپس مساحت تک تک مثلث ها را محاسبه کرده و با جمع کل مساحتها به مساحت کل زمین دست پیدا می کنیم.

S=P

P=(A+B+C)/2

2-روش دوم برای مساحی زمین که روش رایج و دقیقتری می باشد ،مساحی با استفاده از دستگاههای الکترونیکی نقشه برداری و محاسبه سطح با کمک نرم افزارهای مربوطه می باشد.