16
تیر

مساحی زمین و تفکیک اراضی

مساحی زمین و تفکیک اراضی

مساحی زمین و تفکیک اراضی چیست و نحوه محاسبه آن ها چگونه است؟

 

مساحی زمین چیست؟

 

مساحی به معنی اندازه گرفتن تصویر افقی یک قطعه زمین است

 

و شامل موارد زیر می باشد:

  • شناسایی ملک
  • رسم کروکی
  • اندازه گیری طول ها و زوایا ، همچنین نوشتن اندازه های کروکی
  • ترسیم
  • بدست آوردن مساحت از روی شکل

 

برداشت به منظور مساحی برحسب وسعت زمین به دو طریق زیر صورت می گیرد:

روش اول

در صورتی که وسعت زمین کم و محدوده ی زمین مستقیم باشد ،
می توان با روش مثلث بندی مساحت زمین را محاسبه کرد.

به این صورت که کل زمین را مثلث بندی کرده و طولهای مثلث را سطح افق با متر قرائت می کنیم.

سپس مساحت تک تک مثلث ها را محاسبه کرده و با جمع کل مساحت ها به مساحت کل زمین پیدا می کنیم.

S=P

P=(A+B+C)/2

روش دوم

برای مساحی زمین که روش رایج و دقیق تری می باشد ، مساحی با استفاده از دستگاه های
الکترونیکی نقشه برداری و محاسبه سطح با کمک نرم افزارهای مربوطه می باشد.

 

در ادامه بحث ” مساحی زمین و تفکیک اراضی “

تفکیک اراضی چیست؟

 

تفکیک زمین  عبارت است از تقسیم یک قطعه بزرگ به قطعات کوچک تر.

 

به طور مثال قطعه ای زمین است به مساحت یک هکتار که مالک یا مالکین آن تصمیم دارند
آن را به قطعات 1000 متری تقسیم کنند ، در این صورت گفته می شود که این زمین
به قطعات 1000 متری تفکیک شده است .

بعد از تفکیک زمین و تهیه نقشه تفکیکی ، صورت مجلس تفکیک تهیه می شود
و در صورت سند دار بودن زمین ،مالک می تواند بر اساس این صورت مجلس تفکیکی ،
برای این قطعات کوچکتر و تفکیک شده سند مجزا و شش دانگ افرازی بگیرد .

اگر ملکی مشاع باشد و مالکین آن بخواهند آن زمین را تفکیک کنند ، بعد از تفکیک زمین ،
حالت مشاعی و اشتراکی آن از بین نمی رود و پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه ای
به نسبت سهم خود مالکیت دارند.

 

در ادامه چند نمونه نقشه برای درک بهتر مساحی زمین و تفکیک اراضی ارائه می شود.