05
مهر

بروز شدن نقشه های کشور

بروز شدن نقشه های کشور بروز شدن نقشه های کشور ، هر چند سال یکبار صورت می پذیرد؟ تولید نقشه و اطلاعات مکانی فعالیتی است که انجام آن پایانی ندارد، چرا که ما همواره نیاز به نقشه های به روز شده مناطق داریم و این کار مداوم است. لذا...

اطلاعات بیشتر