22
مرداد

نقشه چیست؟

نقشه چیست؟

نمایش افقی قسمتی یا تمامی سطح کره زمین که به نسبت معینی کوچک شده است.

نقشه برداری چیست ؟

به مجموعه عملیاتی  که برای نمایش موقعیت نسبی عوارض واقع  بر سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین اعم از مصنوعی یا طبیعی ،با اندازه گیری فاصله ،ارتفاع ،زوایا وامتداد تعدادی نقطه نسبت به هم یا نسبت به نقاط دیگر ،موسوم به نقاط کنترل انجام می گیرد و در اغلب موارد به تهیه نقشه برای استفاده های مختلف می انجامد ،نقشه برداری می گویند.

عملیات نقشه برداری به دو دسته تقسیم می گردد

  • عملیات صحرایی:اندازه گیری فواصل افقی ،قائم و زوایا به منظور تهیه نقشه ،پلان
  • عملیات دفتری: شامل محاسبات و مجموعه فرایند تغییر نتایج عددی اندازه گیری هاست وهمچنین در نهایت ترسیم نقشه ها

پلان چیست؟

نقشه یک منطقه کوچک از سطح زمین را با مقیاس بزرگ پلان می گویند

مقیاس های پلان معمولا 50/1 ، 100/1 ،200/1 ،500/1 ،1000/1 است.

در تهیه پلان نقاط مربوط به کلیه عوارض موجود مانند ساختمانها ،راهها و غیره مشخص  می گردد

در پلان  کلیه عوارض ووضعیت آنها نسبت به هم مشخص می گردند.

در پلان هدف مشخص ساختن وضعیت زمین با تمام جزئیات و بارعایت کامل اصول کارتوگرافی می باشد.

نقشه توپوگرافی  استان تهران