22
مرداد

نقشه چیست؟

نقشه چیست؟ نمایش افقی قسمتی یا تمامی سطح کره زمین که به نسبت معینی کوچک شده است. نقشه برداری چیست ؟ به مجموعه عملیاتی  که برای نمایش موقعیت نسبی عوارض واقع  بر سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین اعم از مصنوعی یا طبیعی ،با اندازه گیری فاصله ،ارتفاع...

اطلاعات بیشتر