14
بهمن

جانمایی پلاک ثبتی سندهای مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی سندهای مشاعی برای تعیین موقعیت دقیق یک قطعه زمین بر روی کره زمین انجام می شود، در این مجموعه کلیه کارهای مربوط به سند و تهیه نقشه های لازم توسط گروه متخصص و حرفه ای صورت می پذیرد.

اطلاعات بیشتر