18
شهریور

نقشه دقیق چیست

نقشه دقیق چیست

نقشه دقیق چیست و چه زمانی ما می توانیم بگوییم که یک نقشه دقیقی را تهیه کرده ایم؟

تا زمانی که انسان بر روی کره زمین باشد در صدد این است که دراندازه گیری هایش دقت کند.

به عنوان مثال اگر یک ورق کاغذ را به عنوان زمین در نظر بگیریم و بخواهیم ابعاد آن را اندازه گیری کنیم ،

هر چقدر هم که در این کار دقت به خرج دهیم ، باز هم نمی توان گفت که اندازه واقعی آن را به دست آورده ایم.

لذا اگر خیلی پیش برویم و برسیم به حد مولوکولی باز هم آنجا است که باید نگران جنبش مولکولی باشیم.

اما اگر کاغذی را در نظر بگیریم و بخواهیم که آن کاغذ را در دستگاه پرینتر قرار دهیم ، مسلما ابعاد

مشخصی را نیاز دارد تا پرینتر بتواند آن را به کار ببرد که در آن صورت باید در آن کاربری خاص

دقت مورد نظر را داشته باشد.

 

نقشه و نقشه برداری چیست؟

مختصر ترین پاسخ قانع کننده ای که می توان در تعریف نقشه ارائه داد به این صورت است که

نقشه ، نمایش افقی قسمتی یا تمامی سطح کره زمین که به نسبت معینی کوچک شده است.

 

در تعریف نقشه برداری نیز باید گفت ، به مجموعه عملیاتی که برای نمایش موقعیت نسبی

عوارض واقع  بر سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین اعم از مصنوعی یا طبیعی ، با اندازه گیری

فاصله ،ارتفاع ،زوایا وامتداد تعدادی نقطه نسبت به هم یا نسبت به نقاط دیگر ،موسوم به نقاط

کنترل انجام می گیرد و در اغلب موارد به تهیه نقشه برای استفاده های مختلف می انجامد ،نقشه برداری می گویند.

 

عملیات نقشه برداری به دو دسته تقسیم می گردد:

  • عملیات صحرایی:اندازه گیری فواصل افقی ،قائم و زوایا به منظور تهیه نقشه ،پلان
  • عملیات دفتری: شامل محاسبات و مجموعه فرایند تغییر نتایج عددی اندازه گیری هاست وهمچنین در نهایت ترسیم نقشه ها

 

بنابراین در مورد نقشه هم اینگونه است و در اندازه ها و مقیاس های مختلف کاربردهایی دارند که اگر

نقشه مورد نظر بتواند جوابگوی آن کاربرد باشد ، نقشه دقیق و استاندارد است و اگر اینگونه نباشد ، نقشه

صحیح نیست ، لذا نمی شود گفت ما دقیق ترین نقشه را تولید کرده ایم بلکه باید بگوییم نقشه ای مطابق

با استاندارد مورد نیاز را تولید کرده ایم.

یکی از وظایف سازمان نقشه برداری کشور نظارت بر استاندارد بودن نقشه هایی است که توسط

شرکت ها و سازمان های دیگر تولید می شوند.