06
شهریور

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی و لزوم استفاده از آن در چه مواردیست؟

برای پاسخ به این سوال نیاز است تا مختصری به گذشته رفته تا دلیل لزوم استفاده

از جانمایی پلاک ثبتی در زندگی امروز را بهتر درک کنیم.

 

در زمان های گذشته ارائه پلاک ثبتی ، تنها در مناطقی که ادارات ثبت اسناد رسمی وجود داشت ،

با توجه به تقسیم بندی های منطقه ای و همچنین زمان و ترتیب مراجعه افراد به آن ادارات صورت

می پذیرفته و اولویت با آن هایی بوده که زودتر در این خصوص مراجعه می نمودند و در راستای

ثبت پلاک ثبتی منزل و یا زمین خود اقدام می کردند.

فارق از این که انجام این مهم به این صورت باعث از بین رفتن دقت در کار می شد ؛ اختلافات

بسیاری را در مرزبندی و حدود قانونی به وجود می آورد.

از همین رو دارندگان سند های قدیمی ، امروزه نیاز دارند تا جهت جانمایی پلاک ثبتی ملک یا زمین خود

اقدام کنند تا از این طریق تمامی پارامتر های مورد نیاز محافل قانئنی و ثبتی در دسترسشان قرار گیرد.

 

حال ، با این مقدمه به کاربرد جانمایی پلاک ثبتی خواهیم پرداخت.

 

مورد نخست

نخستین موردی نیاز به جانمایی پلاک ثبتی در آن احساس می شود ، زمانیست که شخص ، سندی از ملکی

قدیمی در اختیار دارد که از وضعیت آن ملک یا موقعیت مکانی آن اطلاع دقیقی ندارد.

 

مورد دوم

مورد بعدی زمانیست که مالک زمین ، از متراژ دقیق زمینش و حدود مرز زمین های اطراف آن اطلاعات

دقیقی در اخیارش قرار ندارد.

 

مورد سوم

مورد دیگر نیز زمانیست که در محافل قانونی به دلیل نبود اطلاعات دقیق در مورد ملک و زمین دچار

مشکلات حقوقی شده اید و نیاز به جانمایی پلاک ثبتی یا به عبارت ساده تر نیاز به تعیین دقیق موقعیت

ملک یا زمین خود پیدا می کنید.